Gruvens Fäbods Samfällighetsförening Sälen.


Dagordning vid årsstämman den 10 september 2016.


1.Årsstämmans öppnande.

2.Val av mötesordförande.

3.Upprättande och justering av röstlängd.

4.Mötets behöriga utlysande.

5.Val av sekreterare för mötet.

6.Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet.

7.Föregående årsstämmoprotokoll.

8.Förvaltningsberättelse jämte bokslut.       

9.Revisionsberättelse.

10.Fastställande av bokslut.

11.Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

12.Beslut avseende årets resultat.

13.Förslag till stadgeändring av §6 och §10.

14.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

15.Val av revisor och revisorssuppleanter.

16.Val av valberedning med sammankallande.

17.Rapporter avseende vattenanläggningen, vägar, sopstation, hemsida samt

     skidspårsamarbetet med Gruven.

18.Fjällstguägarföreningen i Sälen.

19.Framtida Kabel-TV och internetuppkoppling.

20. Praxis beträffande badtunnor inom samfälligheten.

21.Frågor o ärenden från medlemmarna.

22.Ersättning styrelse o revisorer.

23.Införande av förseningsavgift och ränta vid sen betalning av årsavgifter.

24.Årsavgifter för verksamheten 2016-2017.

25.Budget för verksamhetsåret 2016-2017.

26.Tillgänglighet stämmoprotokoll o annan info.

27.Nästa årsstämma.

28.Övriga frågor

29.Årsstämmans avslutande