GRUVENS FÄBODS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SÄLEN


BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015-07-01— 2016-06-30


Styrelsen för Gruvens Fäbods Samfällighetsförening får härmed lämna följande verksamhetsberättelse.


Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls, enligt tradition, första lördagen i september, det vill säga den 5:e, på Högfjällshotellet i Sälen. Mötet samlade drygt 90 personer, som representerade dryga 40-talet fas-tigheter. Det är glädjande att deltagarantalet stadigt håller sig på denna nivå. Årsmötet och städ-dagen är ju egentligen det tillfälle vi stugägare har att tala med varandra om olika problem i området, med stugorna och lösningarna på problemen, samt om andra vardagliga saker.


Styrelsen

Ulf Ljungquist, ordförande

Mats Holmqvist, sekreterare

Göran Palm, kassör

Torsten Johnson, vägansvarig


Vid förra årsmötet omvaldes Ulf Ljungquist och Torsten Johnson, vardera på två år. Göran Palm  och Mats Holmqvist hade då båda ett år kvar på sina mandatperioder. Enligt stadgarna väljs styrelsens medlemmar på två år. Följaktligen skall det 2016 ske nyval av kassör och sekreterare.


Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten samt, naturligtvis, även ett stort antal infor-mella möten och därtill telefonsamtal och kontakter via e-post.


Under verksamhetsåret har Nils Johansson och Margaretha Norling varit suppleanter. De har efter tid och möjlighet närvarat vid styrelsens möten. Suppleanter väljs för ett år i taget, varför nyval således skall ske vid årsmötet


Revisorer

Magnus Jarneborn och Per Stegberg har varit ordinarie med Leif Arvidsson och Jan Dalslätt som suppleanter. Även revisorer och suppleanter för dessa väljs varje år.


Valberedningen

Det har under några år varit svårt att få förslag på medlemmar att ingå i Valberedningen, vilket föranledde styrelsen att fundera ut och föreslå en mer tvingande lösning. Dock förefaller det nu som om svårigheterna löst sig. Vi har under verksamhetsåret haft en fungerande och fulltalig valberedning, som bestått av Jan Evinsson, Peter Wiklund och Tage Nordqvist, sammankallande. Det är nu styrelsens förhoppning att denna goda trend skall bestå, så att vi även under kommande år har en fungerande valberedning, eftersom det arbetet utgör en grund för en bra och fungerande verksamhet.


Vattenverket

Vattenförsörjningen har fungerat bra. Vi har under året inte haft några större och kostsamma läck-age. De kostnader Vattenverket dragit under året är, förutom kostnaden för el, hänförliga till smärre reparationer och normalt underhåll av pumpar och annan utrustning. De problem som har uppstått har snabbt ordnats till av Skarptegen, som står för den huvudsakliga tillsynen av vattenverket. Detta visar också att vårt larmsystem fungerar. Vi tar nu, sedan några år, vårt vatten växelvis från våra två borrhåll, vilket medför att inget vatten blir stående i borrhålen under någon längre tid. Automatiken som styr detta har varit tillförlitlig och har fungerat klanderfritt. Vi har idag ett modernt och väl fungerande vattenverk och vi har god tillgång på vatten. Vattnet håller dessutom god kvalité och kontrolleras regelbundet både i pumphuset och ute på nätet.

Pumphuset har dock fortfarande ett antal brister, såsom tätning av dörrar och annat. Luftvärme-pumpen, som installerades för något år sedan, har medfört väsentligen lägre kostnader för el, men det behöver göras mer.


Under hösten 2015 gjordes ett samordnat byte av treqägsventiler på 10 fastigheter. Det finns fort-farande ytterligare ett antal trevägsventiler i området. Dessa bör bytas ut, eller tas bort och det åvilar var och en stugägare att åtgärda detta. Dessa ventiler är riskfyllda och kan orsaka läckage. Kostnaden för detta läckage och kostnaden för att byta ut ventilen kommer då att belasta stugäga-ren. Således bättre att åtgärda ventilen innan problemen uppstår.


Städdag

Den årliga städdagen inträffade den 5 september. Dryga 90-talet personer infann sig vid anslagstavlan där upprop skedde. Det är kul att så många deltar och det förefaller också som om de flesta trivs med samvaron och det allmänna snacket stugägare emellan. Alla arbetade idogt och vi kan vara stolta över att vårt område är så väl hållet. Sedvanligt kaffe med smörgås intogs vid Görans stuga. Styrelsen vill återigen tacka alla deltagare för väl utfört arbete.


Städavgift

För de medlemmar som närvarade vid städdagen reduceras årsavgiften med 600 kronor. Enligt beslut vid årsstämman.


Differentierad årsavgift

Vi har under många år tillämpat en differentierad årsavgift, baserad på antalet kök i huset/stugan. Anledningen till detta är kommunens uttag av avloppsavgift. Styrelsen har tidigare väckt frågan om detta system skall behållas, men stämman har varje gång ansett att vi skall behålla det nuvarande systemet, trots att frågan varit lite kontroversiell. Frågan togs på nytt upp, även vid detta årsmöte, men ur ett litet annat perspektiv. De företagsägda stugorna används säkerligen mer än de privata, vilket medför ökad vattenåtgång och ökat slitage på våra vägar. Fråga är om dessa stugor, och de stugor som nyttjas som permanentboende, skall belastas med en högre årsavgift. Styrelsen före-slog att avgiften för extra kök slopas och att vi stället tar ut en högre avgift för de företagsäga stu-gorna och för de stugor som nyttjas som permanentboende. Stämmans beslut blev att avgiften för extra kök tas bort.


Årsavgiften beslutades till 6 200 kronor per år.


Vägfrågor

Vi har under många år haft ett snöröjningsavtal med Skarptegen Entreprenad. Kostnaden för snöröjningen har inte höjts på ett antal år, varför vi troligen får räkna med en höjning innevarande år. Så har vi formulerat oss under många år och för vaja år kommer vi nog närmare en höjning. Skarptegen, enligt styrelsens uppfattning, över lag skött sina åtaganden.  Vi har haft problem med våra parkeringsplatser, som inte röjts i hela sin bredd och sitt djup. Vi får försatt kontrollera att detta görs. Vi kan inte ha bilar parkerade på våra vägar. En förutsättning för en fungerande snöröjning är att alla tydligt märker ut den yta som skall snöröjas. Sälens Bygg säljer röda snökäppar, vilka är utmärkta för ändamålet.


Vägarna lever ett påfrestande liv, särskilt efter de vintrar vi haft på senare år. Vi försöker att lappa och laga så gott det går, genom att hyvla och lägga på nytt grus. Vårbroddstigen är värst utsatt, särskilt sträckan upp till Frylestigen, eftersom all trafik belastar denna del. Vi har under året åtgärdat denna del genom att lägga asfalt. Vi kan nu konstatera att det varit en god investering. De åtgärder vi genomfört innebär också att vi får fortsatt stöd av Vägverket, även om beloppet är blygsamt. Vad som närmast återstår är att asfaltera platsen där vi har vår sopstation. Där krävs asfalt av annan sort, mer tålig, men det måste ske när asfalt läggs på nära håll, annars blir kostnaderna för höga.


Sophanteringen

Vi har sopsortering i vårt område. På vilket sätt soporna skall sorteras framgår av anslag vid sopstationen. Vi kan denna säsong, liksom föregående, konstatera att det inte fungerar på bästa sätt. Det slängs en hel del saker, som inte hör hemma i våra containrar, såsom färgburkar, elkablar, diverse byggavfall och mycket annat. Vårt beslut om att införskaffa glasigloos har medfört att vi inte längre har flaskor bland övriga sopor och att området i stort blivit renare. Men i övrigt är det upp till oss att se till att sorteringen fungerar. Det som inte är hushållsavfall skall lämnas vid åter-vinningsstationen, som numer har ökat sina öppettider. De som hyr ut sina stugor måste vara tyd-liga och tala klarspråk angående sorteringen av sopor. Vi får leva med problemet att andra ej på området boende slänger sina sopor hos oss. Ser vi det så skadar det inte att påtala det felaktiga i beteendet. Vi kan inte heller göra så mycket åt att EU-medborgare rotar bland våra sopor.


Kabel-TV

Föreningen är kunder hos ComHem, och har så varit under många år. Avgiften är inbakad i vår årsavgift. Utbudet är analogt, vilket på sikt innebär ett minskat utbud. Dessutom medför en ny, modern, TV inte att bilden blir bättre. Bäst bild har de som fortfarande har en TV av äldre modell. Sty-relse har undersökt möjligheten till att få digitala signaler i kabelnätet. ComHem säger sig inte vara intresserade av detta, i vart fall inte i nuläget. Vi har därför sagt upp vårt avtal med ComHem. Slutdagen för avtalet diskuteras. Vi vill inte att det skall bli helt svart i rutan. Styrelsen har för närva-rande begärt in offerter från Sappa, Telia och CanalDigital. De två förstnämnda har en fiberlösning, vilket troligen kan bli relativt kostsamt. CanalDigital kan även erbjuda bredband. Styrelsens tanke är att placera en parabol centralt i området och sedan sända ut signalen på det befintliga nätet. Några offerter har i skrivande stund inte influtit. Styrelsen arbetar på en lösning av såväl TV-utbudet som en lösning av internetuppkoppling.


Hemsidan

Vår hemsida, som utgör den huvudsakliga kontaktytan, fungerar bra och antalet besökare ökar varje år. Bruket av hemsidan och övriga elektroniska kontaktmöjligheter har gjort att portokostnaden är försumbar. Styrelsen strävar mot att alla kontakter med medlemmarna skall ske elektroniskt, eftersom detta är arbetsbesparande och avsevärt billigare än vanlig post.


Fjällstugeägarna i Sälen

Vi är medlemmar i denna paraplyorganisation, som har engagerat sig för en säker fjällväg, men de har också engagerat sig i sophanteringsfrågan. Göran har varit vår representant i denna församling. Nu har man valt en ordförande, Sven von Holst, som säkerligen kommer att driva de frågor som är viktiga och intressanta för oss stugägare i Sälen. Föreningen är starkt engagerad i de problem skotertrafiken orsakar.


Skidspåren söder om Fjällvägen

Vi har under många år bidragit med pengar till spårhållningen söder om vägen. Skötseln av spåren har varit ett privat engagemang av de stugbyar som ligger närmast spåren. Vi har ansett spåren viktiga även för oss och våra hyresgäster. Vi har under de senaste åren inte bidragit med pengar till dessa spår, eftersom man inte redovisat korrekta uppgifter till oss. Vi har istället valt att satsa pengar i de spår Gruven iordningställer. Så som styrelsen förstår det har möjligheten att koppla på dessa spår varit uppskattad. Styrelsen anser att vi även detta år bör vara med och dela på kostnaderna för detta spår med samma belopp som vi tidigare sponsrat spåren söder om vägen med.


Ekonomi

Vi hade för verksamhetsåret budgeterat för en förlust. Så blir det också, men förlusten blir inte så stor som vi trott. Den stannar på c:a 100 000 kronor. Årets intäkter uppgick till c:a 950 000 kronor.  Vi har tillgångar på 478 510 kronor, efter avdrag av årets förlust. På bankkontot har vi idag 414 100 kronor. Vår ekonomi är således, trots årets negativa resultat, god.


Våra nya grannar

Det förefaller att gå fortsatt trögt med försäljningen av tomter, men vissa av tomterna är dock sålda och det pågår byggverksamhet i området. Såvitt vi vet finns det idag två hus på området. Möjligen kan detta medföra att försäljningen tar fart. Detta är ju egentligen av liten betydelse för oss.


Våra gemensamma ägor

Den under 2014 påbörjade röjningen har nu, sent om sider, avslutats. Det kan finnas ytterligare behov av att röja, framför allt kanske för var och en stugägare. I nuläget planerar inte styrelsen några ytterligare röjningsåtgärder.


Elkostnaden och kostnaden för avlopp

Det finns i leden ett visst missnöje både med kommunens och Dala Krafts avgiftshöjningar. Styrel-sen har påtalat missnöjet, men kan inte göra så mycket mer åt det. Kommunen är i monopolställning och vi sitter fast där. Man försvarar sina höjningar med framtida tunga investeringar. Dala Kraft har inte behagat svara. Vi har ett löpande avtal med dem som går ut 2017.


Betalning av avgifter

Vi har överlag blivit tröga med att betala in avgiften till kassören. Detta förorsakar ett merarbete för honom. Den sista betalningen för detta verksamhetsår inflöt lagom till påsken 2016! Vi måste måna om att betala våra avgifter i tid. Styrelsen överväger att ta ut en förseningsavgift liksom en ränta. Om inget avtal finns så är det lagstiftningen som anger nivåerna. 60 kronor i förseningsavgift är vad lagen erbjuder och räntan ligger på c:a 10 %. Vi föreslår en förseningsavgift på 200 kronor och en ränta på 2% per månad, eller 24% per år.


Objudna gäster

Det är fortsatt bra om vi vid våra besök i området tittar till våra grannars hus, så att inga fönster eller dörrar står öppna, trots att ingen är där. Vi har under detta år varit förskonade från inbrott i våra stugor, men en bil har stulits på området. Trots våra (fusk)kameror så måste vi vara vaksamma.


Badtunnor

är en ny företeelse i vår samfällighet och det är styrelsens uppfattning att vi bör ha en policy för dessa tunnor. Att fylla en badtunna drar c:a 2 kubikmeter vatten, med ökade kostnader för alla. Om flera tunnor skall fyllas samtidigt är det mycket stor risk att vi får problem med vattenförsörjningen. Fråga är också vad man gör med vattnet efter badet? Styrelsen anser att vi inte skall ha några tunnor över huvud taget inom området, av hänsyn till vattenförsörjningen. Att belägga tunnorna med en extra avgift löser inte problemet, pengar ger inte mer vatten. Styrelsen anser att årsstäm-man bör uttala en praxis beträffande badtunnor inom samfälligheten.


Stadgeändring

Jan Åberg har föreslagit styrelsen att se över stadgarna, så att inte alla funktionärer byts på en gång. §6 behandlar styrelsen, där mandattiden för ledamot är två år, medan suppleanten sitter i ett år. Vårt förslag är att även suppleanterna väljs för två år, med val av en varje år.

§6 skulle då få följande lydelse:

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot och suppleant är två år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter och en suppleant väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

§10 behandlar revision och säger att 2 revisorer och två suppleanter skall väljas på ordinarie före-ningsstämma. Detta medför alla fyra kan bytas ut vid varje val, vilket kanske inte är så bra. Styrelsens förslag är att både revisorer och suppleanter väljs för två år.

§10 skulle då få följande lydelse:

För granskning av styrelsens förvaltning skall det finnas två revisorer och två suppleanter, vilka på ordinarie föreningsstämma väljs på två år. Första gången val äger rum skall en revisor och en suppleant väljas på endast ett år.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.


Sälen i juli 2016


Ulf LjungquistGöran Palm


Mats HolmqvistTorsten Johnson